PRIVACY BELEID

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ met maatschappelijke zetel te 385, Louizalaan te 1050 Brussel, met ondernemingsnummer BTW BE0 494 733 412, en als contactpersoon voor de verwerking Mr Marc Maes (mmaes@hoffmann-partners.com)

2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met naame aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig heb.
In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.
De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

4. DUUR VAN DE VERWERKING

Advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.
Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.
Advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
Advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (DLex van Wolters Kluwer) waardoor alle kantoordata met paswoorden beveiligd worden. Samen met onze IT-partner werden verschillende technische maatregelen genomen voor de opzet en infrastructuur van onze systemen.
(Artikels 24 en 28 GDPR)

6. Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten. Daarnaast hebt u steeds het recht om advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door advocaten kantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar mmaes@hoffmann-partners.com, per post naar 385, Louizalaan, 1050 Brussel of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. COOKIES

Het surfen op de website van advocaten kantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

8. NIEUWSBRIEVEN
Advocaten kantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ neemt zijn rol als juridisch adviseur ernstig en wenst zijn cliënten graag pro-actief te informeren omtrent belangrijke wijzigingen in de wetgeving of trends in de rechtspraak, die mogelijks voor de cliënt gevolgen kunnen hebben.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt advocatenkantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ elke cliënt om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven.
Bij elke vorm van informatieve communicatie zal advocaten kantoor ‘Hoffmann en Vennoten’ steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dat eventueel nodig zijn.

9. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: datum 25 mei 2018